Przedwakacyjne sesje rad gminnych

W gminach Brwinów i Michałowice zapowiedziano obrady miejscowych rad. Zapewne będą to ostatnie posiedzenia przed tegorocznymi wakacjami.

Radni w Brwinowie zjadą się do budynku przy stadionie miejskim (ul. Turystyczna 4) w poniedziałek 9 czerwca o godz. 19.30. W kilku punktach obrad wrócą do kwestii dróg wojewódzkich, która była poruszana na poprzedniej sesji. Zajmą się również planem rozwoju miejscowości Czubin. Zakłada on kilka inwestycji drogowych, poprawę oświetlenia ulicznego, remont budynków socjalnych oraz zadbanie o miejsce pamięci walk w I wojnie światowej i oznaczenia turystyczne.

Dzień później, o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach, przy al. Powstańców Warszawy 1 zbiorą się tamtejsi radni.

Poniżej przedstawiamy planowane harmonogramy wspomnianych sesji. Przypominamy, że na obrady może wejść każda osoba.

Harmonogram obrad Rady Gminy Brwinów:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 reasumpcji uchwały nr LII.581.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.;
4.2 reasumpcji uchwały nr LII.567.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i wykonania przebudowy północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką w Brwinowie;
4.3 reasumpcji uchwały nr LII.568.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i wykonania ciągu pieszo – rowerowego ze zjazdem wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie;
4.4 reasumpcji uchwały nr LII.570.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy dróg wojewódzkich i wykonania ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo – rowerowych;
4.5 reasumpcji uchwały nr LII.571.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych i wykonania ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo- rowerowych;
4.6 przyjęcia planu odnowy miejscowości Czubin na lata 2014 -2020.
4.7 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiem w zakresie zadania „Budowa zatoki autobusowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego”.
5. Zamknięcie sesji.

Harmonogram obrad Rady Gminy Michałowice:

1.Sprawy porządkowe.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Michałowice.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020,
2) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013,
3) zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
4) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, (odwodnienie)
5) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, (chodnik)
6) uchwalenia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2014
7) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji,
8) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice,
9) zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018,
10) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice,
11) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 292/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, w gminie Michałowice,
12) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 47/3, 48/4, 48/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice,
13) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 701/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice,
14) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice,
15) zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice,
16) zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowic,
17) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
18) przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”,
19) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice, (plan obszaru „Komorów- część I”)
20) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica,
21) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Pęcice,
22) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. (plan obszaru „Reguły”).
4. Sprawozdanie z działalności na rzecz ochrony zdrowia w Gminie Michałowice w NZOZ Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” za okres od 01.01.2013 – 31.12.2013.
5. Sprawozdanie z działalności RES-MED. za rok 2013.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Michałowice.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.
9. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 01.03.2014 r. do 26.05.2014 r.
10. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji kadencji 2010-2014.
11. Informacje Wójta Gminy.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
13. Sprawy wniesione.

Źródło fot.: Regio-Media

[facebook_like_button]

Tagi: , ,

Podobne wiadomości:

Brak prądu w dwóch gminach Brak prądu w dwóch gminach
Wtorek i środa dla niektórych bez prądu Wtorek i środa dla niektórych bez prądu
Kolejne zaprzysiężenia włodarzy Kolejne zaprzysiężenia włodarzy
Kolejni radni wybrali przewodniczących Kolejni radni wybrali przewodniczących

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.